Terug
Gepubliceerd op 02/12/2020

2020_GR_00186 - Belastingen - Belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00186 - Belastingen - Belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00186 - Belastingen - Belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring 2020_GR_00186 - Belastingen - Belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente. 

Het is wenselijk om een belasting te vestigen op het niet afkoppelen van hemelwater op plaatsen waar de nodige voorzieningen hiervoor aanwezig zijn. 

Juridische grond

Vlarem wetgeving terzake

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - gemeentebelastingen en retributies
<p>Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Voor de dienstjaren 2021 tot en met 2025, wordt een belasting geheven op het niet afkoppelen van hemelwater volgens de Vlarem-wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is zoals voorzien in de Vlarem wetgeving. Onder afkoppelen wordt verstaan het gescheiden aanbieden van vuil water en regenwater.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, die naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater niet afkoppelt overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privé-terrein door de eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of gewijzigd werd zodat de situatie niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.

Artikel 3

De belasting wordt als volgt vastgesteld: Een forfaitair bedrag van 1.000 euro per jaar, voor elk begonnen jaar dat de afkoppeling op privé-terrein door de eigenaar niet is uitgevoerd na de beëindiging van de werken, en waarbij elk jaar voor het geheel verschuldigd is tot het moment dat bij de gemeente aangifte gebeurt van uitvoering van de nodige aanpassingswerken aan de afvoer op privaat domein per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs en deze aangifte gevolgd wordt door een verklaring van de afkoppelingsdeskundige of de bevoegde gemeentelijke dienst dat aan de maximale afkoppelingsplicht van hemelwater overeenkomstig de Vlarem-wetgeving voldaan is.

De belasting dient dus steeds volledig betaald te worden zolang er geen aangifte gebeurde van de uitvoering van de werken voor 1 januari van het volgende aanslagjaar. 

Deze bedragen worden elke dienstjaar aangepast aan de gezondheidsindex van december van het jaar voorafgaand aan het dienstjaar. Als basis geldt de gezondheidsindex van december 2020.

Deze bedragen worden steeds afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Artikel 4

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5

Dit reglement gaat in op 1 januari 2021.