Terug
Gepubliceerd op 21/12/2020

2020_GR_00191 - Brandweerzone Vlaams-Brabant West - Zonale politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00191 - Brandweerzone Vlaams-Brabant West - Zonale politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00191 - Brandweerzone Vlaams-Brabant West - Zonale politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Goedkeuring 2020_GR_00191 - Brandweerzone Vlaams-Brabant West - Zonale politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Gezien de 33 gemeenten sinds 01/01/2015 één hulpverleningszone vormen, is eenzelfde politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen wenselijk om als directie Brandpreventie op een uniforme manier te handelen en te adviseren. Bijgevolg kan rekening gehouden worden met bovenvermelde bemerkingen rond toepassingsgebied, voorschriften …

De directie Brandpreventie van  de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft een zonaal politiereglement uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle en adviesverlening bij evenementen. 

Er werden infomomenten voorzien rond het ontwerp van het politiereglement voor alle 33 lokale besturen, nl. op 20/11/2019 en op 23/01/2020. Hierop werden betrokken gemeentemandatarissen en betrokken personeelsleden van de gemeenten uitgenodigd en was er ruimte om hun bezwaren en bemerkingen te formuleren. 

Na goedkeuring door de zoneraad op zitting van 26 mei 2020 wordt gevraagd aan de 33 gemeenteraden om het nieuwe zonale reglement goed te keuren. En de eventueel bestaande verordening in te trekken zodat de voorschriften in voege kunnen gaan. Het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een schadegeval is kleiner wanneer het zonale reglement wordt eigen gemaakt. 

De zonale politieverordening heeft volgende krachtlijnen:

- Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied met onderscheid tussen tijdelijk van aard, kleine evenementen zonder bijzondere risico’s en grote evenementen. De verordening is niet van toepassing op evenementen in gebouwen waarop specifieke reglementering van toepassing of die onder de toepassing vallen van de verordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.

- Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat voorschriften haalbaar moeten zijn om te komen tot veilige evenementen.

- De technische voorschriften zijn in functie van de grootte van het evenement en handelen in hoofdzaak over:

  • Evacuatie
   • Maximum aantal aanwezigen
   • Aantal en breedte van uitgangen
   • Signalisatie  en veiligheidsverlichting
  • Brandbestrijding
   • Bereikbaarheid voor hulpdiensten
   • Blusmiddelen
  • Gebruik van technische installaties (gas, elektriciteit…)
  • Bijzonderheden (koken en bakken, vuurmanden, kampvuur, vuurwerk…)

 - Tevens wordt een procedure voorgesteld zodat er een efficiënte en beheersbare opvolging van de controles mogelijk is.

- Tenslotte werd zonaal een uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift uitgewerkt en opgenomen in de teksten. De externe toelichting is bedoeld voor de organisatoren om bepaalde technische voorschriften duidelijker te maken. De interne toelichtingen werden opgesteld voor de brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing van elk voorschrift over het grondgebied van alle lokale besturen bekomen kan worden.

Het evenementenloket vraagt wel een afwijking te voorzien en niet akkoord te gaan met punt "H.3. Vuurwerk" van het "zonaal reglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen”. Op het grondgebied van Opwijk is vuurwerk immers niet langer toegestaan door niet-professionelen en persoonlijk gebruik. Daarnaast kan professioneel vuurwerk enkel nog in de vorm van diervriendelijk vuurwerk georganiseerd worden. Daarom volgende wijziging aanbrengen:

H.3.1 Niet-professioneel vuurwerk is op grondgebied van Opwijk in het geheel verboden.

H.3.2 Professioneel (spektakel)vuurwerk:

 • Een organisator kan steeds een aanvraag doen naar professioneel vuurwerk, doch geldt op het grondgebied Opwijk enkel een mogelijkheid tot diervriendelijk vuurwerk.
 • Professioneel diervriendelijk vuurwerk mag enkel worden opgebouwd en afgestoken door een gediplomeerd vuurwerkmeester.
 • Dit diervriendelijk vuurwerk, met al zijn toebehoren, en het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de professionele vuurwerkmaker.
 • Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
 • Het afsteken van diervriendelijk vuurwerk moet voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

Juridische grond

 • De bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de lokale besturen met name op basis van artikel 119 en 135 §2  van de nieuwe gemeentewet. Specifiek voor reglementen inzake brandveiligheid speelt ook artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichting van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, die stelt dat de gemeenteraad verordeningen inzake preventie  en ontploffing kan uitvaardigen. Ook na de brandweerhervorming blijft dit een bevoegdheid van de gemeenteraden. 
 • Dergelijke politieverordening omvat dan alle brandpreventiemaatregelen die van toepassing zijn binnen het lokaal bestuur. Gezien het in kader van een zonale uniformiteit wenselijk is om een gemeenschappelijk reglement in alle gemeenten van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West te hebben kan de zoneraad een voorstel van politieverordening goedkeuren met verzoek dat alle gemeenteraden van de zone dit ontwerp goedkeuren (zelfde situatie als in meergemeentepolitiezones).

Adviezen

Evenementenloket Gunstig onder voorwaarden

Het zonaal reglement brandweerzone Vlaams-Brabant West Evenementen is zeer transparant en duidelijk opgebouwd. 

Uitdagingen  en concrete invullingen van dit reglement zullen te zien zijn op volgende gebieden:

1) A.3.1 (blz. 7): Het evenement moet door de organisator tijdig aangevraagd worden bij de gemeentelijke overheid. 

Het evenementenloket zal bijkomend nog indieningsdata moeten vooropstellen volgens aard van event. Nu staat alles op 3 maanden, doch wordt dit niet altijd gerespecteerd.

2) C.2. (blz. 13): Ten allen tijde moet de organisator kunnen aangeven hoeveel personen op dat moment aanwezig zijn.

Dit blijkt niet voor elke organisator evident of de juiste middelen ter beschikking te hebben. Evenementenloket zoekt uit of we hierin een tool kunnen aankopen die ook voor de gemeente als voor de uitleendienst een meerwaarde kan zijn. 

3) A.3.3  (blz. 7) Een aanvraag tot brandpreventieverslag is enkel geldig wanneer deze vergezeld is van:

􀂃 een informatieblad brandweer (volgens model opgemaakt door de brandweer)

􀂃 een inplantingsplan

􀂃 een grondplan

Het informatieblad zal geïmplementeerd worden in het digitaal evenementenloket die dit achterliggend zal invullen zodat aanvragers geen dubbel werk dienen te verrichten. Dit vraagt wel nog wat implementatie naar het evenementenloket toe.

4) Organisatoren zullen een inplantingsplan en grondplan moeten voorleggen wat in het verleden niet voor iedereen steeds tot de mogelijkheden of eigen kunnen behoorde. 

Het evenementenloket en noodplanningsambtenaar zullen hierin een ondersteunende rol moeten opnemen.

5) Elk evenement kan een advies van de brandweer genereren. Wanneer een keuring noodzakelijk is en hieruit een negatief advies volgt, zal een ambtenaar van de gemeente al dan niet moeten handelen. Momenteel onduidelijk welke beschikbaarheid en flexibiliteit hierin verwacht wordt.

6) Het huidige marktplan en -reglement conform deze maatregelen moeten aangepast worden.

Deze aanpassing dient volgens brandweer, majoor Bruno Van den Broeck,  niet onmiddellijk te gebeuren, maar een oefening hierin kan wel nuttig zijn om andere mogelijkheden te bekijken. De aanpassing kan gebeuren naar aanleiding van de herinrichting van de Singel die sowieso een aanpassing hierin vraagt.

7) Dit geldt tevens ook voor de aanpassing van de kermisplannen en het kermisreglement. Deze aanpassingen zullen gebeuren bij de eerstvolgende wijziging.

Negatief advies voor:

Het zonaal reglement laat  vuurwerk toe. Hierin heeft Opwijk lokaal beslist dat dit verboden is voor privégebruik en professioneel enkel diervriendelijk vuurwerk nog wenselijk is.

Dit is dus afwijkend van het zonale reglement en zal Opwijk éénzijdig veranderen zodoende zich blijvend te engageren voor de label van diervriendelijke gemeente.

milieudienst Gunstig onder voorwaarden

Milieuambtenaar bekeek de teksten mbt. open vuur (cfr. vuurmanden – grote vuurhaard in open lucht – sfeerverlichting op basis van verbranding – vuuranimatie). 

Deze zijn correct en goed toepasbaar/naleefbaar. Conform de algemene wetgeving.

Het reglement laat zeker nog toe dat een kampvuur kan gebeuren, evenwel mits toelating van de burgemeester, en uiteraard mits te voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.

 

Wel een opmerking met betrekking tot het politiereglement:

De bepalingen van het zonaal reglement brandweer mbt. open vuur, komen wat in conflict  met wat onder artikel 26  van afdeling 7 (vuur en rook) van het politiereglement staat:

Het is verboden vuur te maken op de openbare ruimte, in weiden en in bossen. Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard….

 

Het is dus belangrijk om weten dat een reglementering wordt toegepast die niet in conflict treedt of indruist tegen de bepalingen die hierover opgenomen zijn in het bestaande politiereglement, en dus verenigbaar zijn met de bepalingen van het politiereglement. Dit dient opgenomen te worden met de politiezone AMOW om éénduidige richtlijn te bekomen.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §1 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - voorbereiding gemeenteraad en uitvoering besluiten
<p>Artikel 56 &sect;1 van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit alle betreffende artikels vermeld in de algemene politieverordening van 19 november 2019 met betrekking tot brandveiligheid in te trekken vanaf 01 februari 2021. Deze verordeningen worden vervangen door het reglement “Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen”. Tevens zal zij erop toezien dat alle maatregelen duidelijk toegepast worden door het evenementenloket bij nieuwe aanvragen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement “Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen”, zoals bij dit besluit gevoegd, goed, met uitzondering van artikel H.3. Vuurwerk. Het reglement treedt in werking op 01 februari 2021.

Artikel 3

De gemeenteraad wijkt af van het artikel H.3. Vuurwerk uit het "zonaal reglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen” en laat dit als volgt vervangen:

H.3.1 Niet-professioneel vuurwerk is op grondgebied van Opwijk in het geheel verboden.

H.3.2 Professioneel (spektakel)vuurwerk:

 • Een organisator kan steeds een aanvraag doen naar professioneel vuurwerk, doch geldt op het grondgebied Opwijk enkel een mogelijkheid tot diervriendelijk vuurwerk.
 • Professioneel diervriendelijk vuurwerk mag enkel worden opgebouwd en afgestoken door een gediplomeerd vuurwerkmeester.
 • Dit diervriendelijk vuurwerk, met al zijn toebehoren, en het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de professionele vuurwerkmaker.
 • Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
 • Het afsteken van diervriendelijk vuurwerk moet voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

Artikel 4

De gemeenteraad besluit om het huidige gemeentelijk marktplan en bijhorend marktreglement conform deze maatregelen toe te passen bij de eerstvolgende aanpassingen/opmaak.

Artikel 5

De gemeenteraad besluit om de huidige gemeentelijke kermisplannen en bijhorend kermisreglement conform deze maatregelen toe te passen bij de eerstvolgende aanpassingen/opmaak.

Artikel 6

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.