Terug
Gepubliceerd op 21/12/2020

2020_GR_00192 - Fuiven - Huurovereenkomst Nijdrop - erkende jeugdverenigingen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00192 - Fuiven - Huurovereenkomst Nijdrop - erkende jeugdverenigingen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00192 - Fuiven - Huurovereenkomst Nijdrop - erkende jeugdverenigingen - Goedkeuring 2020_GR_00192 - Fuiven - Huurovereenkomst Nijdrop - erkende jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst voor erkende jeugdverenigingen die vorm heeft gekregen in overleg tussen Nijdrop, afgevaardigden van het college, de coördinator vrije tijd en de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid. In deze huurovereenkomst staan volgende thema's centraal:

Financiële ondersteuning aan erkende jeugdverenigingen

Door deze voordelige huurformule ontvangen de erkende jeugdverenigingen financiële ondersteuning van de gemeente om de organisatiekosten voor hun fuif te helpen dragen. Volgende zaken worden gratis ter beschikking gesteld door Nijdrop aan de erkende jeugdverenigingen:

  • Café, bovengedeelte fuifzaal en een deel van het terras (dat als rokersterras zal aangewend worden) worden gratis mee ter beschikking gesteld als fuiflocatie. Er is geen verhoging van de reeds bestaande huurprijs van 100 euro (die reeds voor de fuifzaal doorgerekend werd) doorgevoerd.
  • De uitbating van de bar. De jeugdverenigingen blijven de drank aankopen via Nijdrop, dat gebonden is aan zijn sponsorcontracten. Alle winst uit de drankenverkoop is echter voor de organisator van de fuif. 
  • Licht en geluidsinstallatie.

Als financiële compensatie voor deze zaken die gratis ter beschikking gesteld worden aan de erkende jeugdverenigingen, vraagt Nijdrop 650 euro per fuif aan de gemeente.

Deze huurformule kan door elke erkende jeugdvereniging 2 maal per kalenderjaar aangewend worden. Een maximale kostprijs van 9100 euro is hieraan verbonden (7 erkende jeugdverenigingen maal 2 fuiven). Door het aanbieden van deze financiële ondersteuning kan de bestaande financiële ondersteuning van de fuifcheque verdwijnen. Op deze budgetpost is jaarlijks 1000 euro gebudgetteerd.  

Veilig fuifklimaat

Deze huurformule bevat de adviezen van de politie betreffende veilig fuiven. Zo zijn de bepalingen betreffende security zoals terug te vinden in het fuifcharter van de politiezone AMOW en het concept IN=IN, OUT=OUT opgenomen. Aan de hand van het concept IN=IN, OUT=OUT kan een verhoging van de veiligheid op de fuiven nagestreefd worden, net zoals een vermindering van de overlast voor de buurtbewoners. Deze huurformule heeft een positief advies van de politie mogen ontvangen. 

Adviezen

Gemeentelijke jeugdraad Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de huurovereenkomst voor erkende jeugdverenigingen om fuiven te organiseren in Nijdrop.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist de fuifcheque op te heffen.