Terug
Gepubliceerd op 02/12/2020

2020_GR_00178 - Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00178 - Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00178 - Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring 2020_GR_00178 - Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet worden bestreden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. 

3Wplus vzw stelt voor om niet langer te werken met een puntensysteem maar met indicaties. Doordat er niet meer met punten gewerkt wordt is het minder subjectief. "Aanwezig" of "niet aanwezig" is de enige criteria. 

Bijkomende artikelen werden toegevoegd aan het bestaand technisch verslag: 

• 1. daken -18. aanwezigheid van verwilderd groen 

• 2. Gevels – 211. Gevelvlak- 2117. aanwezigheid van verwilderd groen 

• 4. Bijgebouwen – 41. Vervallen koterij aanwezig 

• 5. Omgeving- Gronden – 51. vuil of afvalstortingen 

• 5. Omgeving- Gronden – 52. aanwezigheid van onkruid/verwildering groen 

• 5. Omgeving- Gronden – 53. uitpuilende brievenbussen 

• 6. Andere zichtbare elementen

Het voorstel is om verwaarlozing vast te stellen bij 5 indicaties.

3Wplus heeft in samenwerking met de gemeente een ontwerp reglement verwaarlozing en een ontwerp technisch verslag opgemaakt. Een technisch adviseur van 3wplus zal de technische controles op het terrein uitvoeren.

Juridische grond

- Grondwet -  artikel 170 54  van de  grondwet;

- Gemeentedecreet  van 15 juli 2005,  met latere wijzigingen;

- Decreet  van 30 mei 2008  betreffende de  vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het gemeentelijk reglement van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt als volgt definitief vastgelegd en treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet zal het worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALING

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit gemeentelijk reglement voor de opmaak van het register van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt verstaan onder:

 1. Administratie: de gemeentelijke dienst, die door het gemeentebestuur belast wordt met de opmaak, de opbouw en het beheer van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen;
 2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
  1. een aangetekend schrijven;
  2. een afgifte tegen ontvangstbewijs
  3. elke andere door de administratie toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;
 3. Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
 4. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 5. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande;
 6. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 januari 2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet;
 7. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in artikel 2 van dit reglement;
 8. Verwaarloosde gebouwen en woningen: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten, …
 9. Zakelijk gerechtigde: de houder of medehouder van één van de volgende zakelijke rechten:
  1. de volle eigendom;
  2. het recht van opstal of van erfpacht;
  3. het vruchtgebruik.

HOOFDSTUK 2: REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 2. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

De administratie houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.

In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;

2° de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;

3° de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;

4° het nummer en de datum van de administratieve akte;

5° de indicatie of indicaties die aanleiding geven tot opname;

6° de toestand van verwaarlozing van de woning of gebouw, inclusief het technisch verslag.

Artikel 3. Vaststelling van de verwaarlozing

De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden, stellen de verwaarlozing van een woning of een gebouw vast in een genummerde administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt dat de aanwezigheid van een gebrek een indicatie is van verwaarlozing. Er is sprake van verwaarlozing als er minimaal 5 indicaties aanwezig zijn.

De verwaarlozing wordt beoordeeld op basis van volgende indicaties :

1) losliggende elementen aan de dakbedekking

2) sterk verweerde elementen aan de dakbedekking

3) doorbuiging of verzakking van het dakgebinte  

4) vereiste aansluitingen die ontbreken aan de dakranden

5) loszittende of sterk verweerde delen aan de dakranden

6) afwezigheid, niettegenstaand vereist ,van goten

7) afhangende/ gebroken elementen aan de goten

8) meerdere lekkages met zichtbare schade aan de goten

9) afwezigheid, niettegenstaand vereist, van regenafvoerbuizen

10) ernstige beschadigingen/ lekkages aan regenafvoerbuizen

11) gevaarlijk overhellend/ onstabiele gemetselde elementen van schoorstenen

11) loszittende delen van gemetselde schoorstenen

12) gevaarlijk overhellend/ onstabiele zelfdragende pijpsysteem van schoorstenen

13) grote heterogeniteit van materialen ingevolge onverantwoorde verbouwingen aan gevelvlak

14) uitgevallen voegwerk (1-2cm)

15) loskomende stukken steen

16) structurele breuken, barsten/ verzakkingen

17) afbladderend schilderwerk aan gevel

18) afvallend pleisterwerk

20) loszittende gevelbekleding

21) sterk verweerde gevelbekleding

22) storende affichering en/ of betimmering

23) dichtgemaakte gevelopeningen

24) niet afgewerkt gebouw

25) corrosie aan gevelelementen

26) verwering van balkons

27) verwering van inliggende loggia’s

28) ernstige verwering   van erker(s)

29) verweerde ramen en deuren

30) afbladderende verf aan ramen en deuren

31) glasbreuk aan ramen en deuren

32) vervallen bijgebouw

33) vuil of afvalstorting op grond

34) aanwezigheid van onkruid/ verwildering van aangeplant groen op grond

36) uitpuilende brievenbussen

37) aanwezigheid van verwilderd groen op gebouw

38) andere zichtbare elementen

Artikel 4. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. Een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, wordt opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen op datum van de administratieve akte.

§2. Zowel een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of woningen als een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Artikel 5. Kennisgeving van de registratie

§1. Alle zakelijk gerechtigden worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de opname van de woning of het gebouw in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Deze kennisgeving bevat:

1° de genummerde administratieve akte eventueel met inbegrip van het technisch verslag;

2° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement;

3° informatie over de beroepsprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen;

4° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

§2. De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Bij gebrek hieraan aan zijn verblijfplaats. Bij gebrek hieraan aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft.

Artikel 6. Beroep tegen de registratie

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in artikel 5, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:

 • de identiteit en het adres van de indiener;
 • de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
 • de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed;

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

§2. Een laattijdig ingediend beroep tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7. Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening van het bezwaarschrift.

§3. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§4. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.

Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.

§5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening van het beroepschrift.

§6. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Als er niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie het gebouw of de woning in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen op de vijfde werkdag na het verstrijken van de beroepstermijn vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid, 4° of wanneer een ontvankelijk beroep is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het beroep ongegrond is.

Artikel 7. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw minder dan 5 indicaties vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, vermeld in artikel 2, tot verwaarlozing zou leiden. In geval van sloop moet alle puin zijn geruimd.  De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de administratie.

Op straffe van nietigheid moet dit verzoek:

 • ondertekend en gemotiveerd zijn;
 • met een beveiligde zending worden ingediend;
 • minimaal de volgende gegevens bevatten:
  1. de identiteit en het adres van de indiener;
  2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek tot schrapping betrekking heeft.
  3. het nummer van het technisch verslag.
  4. De bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt mag worden uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen; de beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.

Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van aangetekende verzending als datum van de indiening van het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

§2. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§3. De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.  

Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.

§4. De administratie doet uitspraak over het verzoek tot schrapping. De beslissing wordt met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van verzoek opgestuurd. Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.

§5. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

§6. Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 6.

Artikel 8. Beroep tegen weigering tot schrapping

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de betekening van de weigeringsbeslissing, vermeld in artikel 7, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de beslissing tot weigering van de schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:

 • de identiteit en het adres van de indiener;
 • de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
 • de weigeringsbeslissing;

De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

§2. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§3. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.

Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.

§4. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening van het beroepschrift.

§5. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

HOOFDSTUK 3: HEFFING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 9. Heffing

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een gemeenteheffing gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

§2. De heffing voor een verwaarloosde woning of verwaarloosd gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Zolang het gebouw of de woning niet uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Artikel 10. Heffingsplichtige

§1. De heffing is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde(n) op de verwaarloosde woning of gebouw op de verjaardag van de registratiedatum.

§2. Indien er meerdere zakelijke gerechtigden zijn, zijn zij  allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale heffing.

§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de overdrager of zijn instrumenterende ambtenaar de verkrijger van het zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De overdrager of zijn instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe zakelijk gerechtigde.

§4. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van §1, als heffingplichtige beschouwd voor de volgende heffingen die na de overdracht van het zakelijk recht worden gevestigd.

Artikel 11. Tarief van de heffing

§1. De heffing bedraagt:

 • € 1.300 euro voor een verwaarloosd gebouw of woning;

§2. Het bedrag van de heffing wordt vermenigvuldigd met het aantal volle jaren dat de woning of het gebouw in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen staat, rekening houdend met een maximum van vijf jaar.

§3. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of een woning in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen, wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning.

§4. Deze bedragen worden elke dienstjaar aangepast aan de gezondheidsindex van december van het jaar voorafgaand aan het dienstjaar. Als basis geldt de gezondheidsindex van december 2020. Deze bedragen worden steeds afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Artikel 12. Vrijstellingen

§1. Een vrijstelling van de heffing kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de administratie. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling als vermeld in §3, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het modelformulier meegestuurd bij het aanslagbiljet.

§2. Een beroep tegen de heffing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden bij beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 15.

§3. Van de verwaarlozingsheffing zijn vrijgesteld:

Vrijstellingen gebonden aan persoonlijke factoren

1. de heffingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning.

Vrijstellingen gebonden aan het gebouw of de woning

2. wanneer de woning/het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan, of geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.

 3. wanneer de woning/het gebouw gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor maximum 1 jaar vanaf het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.

Artikel 13. Inkohiering

De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 14. Betalingstermijn

De heffing moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 15. Bezwaar

§1. De heffingsplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze heffing bij het college van burgemeester en schepenen.

§2. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk via beveiligde zending worden ingediend en worden gemotiveerd.

De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 16. Toepasselijke regelgeving

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeenteheffingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de heffingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenheffingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de heffingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 17.

Dit reglement gaat in op 1 januari 2021.

Artikel 18. Overgangsmaatregel

Woningen en gebouwen die werden geregistreerd als verwaarloosd overeenkomstig alle voorgaande reglementen en die nog niet geschrapt zijn, blijven opgenomen, met behoud van de oorspronkelijke opnamedatum.