Terug
Gepubliceerd op 21/12/2020

2020_GR_00172 - Reglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) - Nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor het plaatsen van IBA's - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00172 - Reglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) - Nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor het plaatsen van IBA's - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 21
Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 2
Jasper Baeyens, Jeroen Eenens
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00172 - Reglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) - Nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor het plaatsen van IBA's - Goedkeuring 2020_GR_00172 - Reglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) - Nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor het plaatsen van IBA's - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Hierbij wordt verwezen naar het reglement m.b.t. huishoudelijke aansluitingen op de openbare riolering dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2019. Hierin wordt een eenvormig tarief vastgesteld t.b.v. 1.760€ excl. BTW per aansluiting. 

Dit tarief zal ook worden toegepast voor het plaatsen van een IBA vanaf januari 2021. Dit omwille van het feit dat de gemeente Opwijk alle burgers gelijk wenst te behandelen inzake de behandeling van afvalwater, ongeacht de ligging van de woning.

Dit principe is trouwens al goedgekeurd in zitting van de Riopact-vennoten deze zomer en bijgevolg is deze voorlegging aan het college en de gemeenteraad ter bevestiging hiervan.

Teneinde dit gelijkheidsbeginsel te bevestigen is het belangrijk te vermelden dat geen nieuwe kosten zullen worden aangerekend wanneer, in de toekomst, de IBA kan worden gesupprimeerd en aangesloten kan worden op een gescheiden stelsel.

Als er binnen een straal van 50 meter oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater aanwezig is, moet het gezuiverde afvalwater dat uit de IBA komt (effluent) hierop aangesloten te worden. 

In het andere geval moet men het gezuiverde afvalwater lozen via een besterfput die voldoet aan de Vlarem-bepalingen terzake. Indien deze besterfput ook dienst doet als infiltratie van hemelwater dienen de kosten voor deze installatie verdeeld te worden op basis van geschatte debieten. Het aandeel hemelwater is dan ten last van de betrokken particulier. Deze situatie is zeer uitzonderlijk.

Deze stelling wordt volledig ondersteund door de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26.10.2020 betreft het voorstel tot wijziging van het reglement m.b.t. het plaatsen van een IBA (Individuele Afvalwater Behandeling), zoals reeds eerder beslist werd binnen de vennotenvergadering van Riopact.