Terug
Gepubliceerd op 16/11/2020

2020_CBS_01812 - Aanvullend politiereglement - Verlorenkostbaan - Invoering zone 30-schoolomgeving - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 09/11/2020 - 08:30 Collegezaal - GAC II - Ringlaan 20
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Albert Beerens, Inez De Coninck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Jan Couck, Wouter Van Driessche, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Inez De Coninck
2020_CBS_01812 - Aanvullend politiereglement - Verlorenkostbaan - Invoering zone 30-schoolomgeving - Goedkeuring 2020_CBS_01812 - Aanvullend politiereglement - Verlorenkostbaan - Invoering zone 30-schoolomgeving - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Na de verbouwingswerken aan de basisschool De Knipoog werd er een nieuwe, bijkomende toegang gerealiseerd aan de Verlorenkostbaan. 

Het is wenselijk om de Verlorenkostbaan in te richten als duidelijke schoolzone en daar bijhorende infrastructuurwerken uit te voeren. Het voorstel van inrichting is nog in bespreking met de schooldirectie en de provincie om een subsidiedossier “veilige schoolomgeving” uit te werken. 

Volgens de huidige situatie is het helemaal niet duidelijk dat zich in de Verlorenkostbaan een schooltoegang situeert. Het is dan ook nodig om niet te wachten op de infrastructuurwerken maar nu al in de Verlorenkostbaan ter hoogte van de schooltoegang de “zone 30-schoolomgeving” in te voeren. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van een zone 30-schoolomgeving in de Verlorenkostbaan, aan de nieuwe toegang van de basisschool De Knipoog.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a + A23 en F4b.