Terug
Gepubliceerd op 20/11/2020

2020_CBS_01715 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Steenweg op Merchtem 18 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 26/10/2020 - 08:30 Via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Albert Beerens, Inez De Coninck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Jan Couck, Wouter Van Driessche, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Inez De Coninck
2020_CBS_01715 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Steenweg op Merchtem 18 - Goedkeuring 2020_CBS_01715 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Steenweg op Merchtem 18 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college kreeg de vraag van de bewoner Steenweg op Merchtem 18 of het mogelijk is een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien voor de woning.

De verkeersdienst AMOW gaf een positief advies voor de inrichting van de parkeerplaats Steenweg op Merchtem 18.

De parkeerplaats kan geen geïndividualiseerde parkeerplaats zijn en is toegankelijk voor elkeen in het bezit van een specifieke parkeerkaart voor personen met een handicap. 

De parkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9a + pictogram mindervalide. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van de parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden Steenweg op Merchtem 18.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo mindervalide.