Terug
Gepubliceerd op 18/11/2020

2020_CBS_01681 - Aanvullend politiereglement - Doortstraat-Craenenbek - voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders voor pedelecs - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 19/10/2020 - 08:30 Collegezaal - GAC II - Ringlaan 20
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Albert Beerens, Inez De Coninck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Jan Couck, Katleen Biesemans

Afwezig

Wouter Van Driessche

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Inez De Coninck
2020_CBS_01681 - Aanvullend politiereglement - Doortstraat-Craenenbek - voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders voor pedelecs - Goedkeuring 2020_CBS_01681 - Aanvullend politiereglement - Doortstraat-Craenenbek - voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders voor pedelecs - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeente Buggenhout wil de Bussenstraat, verlengde van Doortstraat-Craenenbek, voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelecs. 

Aan het college wordt gevraagd om de Craenenbek, verbinding tussen Doortstraat en Bussenstraat, eveneens voor te behouden voor deze groep van weggebruikers, om de eenvormigheid te bewaren. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover het gemeentebestuur het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed om de Doortstraat-Craenenbek voor te behouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelecs.

Artikel 2

De maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden F99c en F101c