Terug
Gepubliceerd op 18/11/2020

2020_CBS_01689 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, aanpassing inrichting zone 30 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 19/10/2020 - 08:30 Collegezaal - GAC II - Ringlaan 20
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Albert Beerens, Inez De Coninck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Jan Couck, Katleen Biesemans

Afwezig

Wouter Van Driessche

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Inez De Coninck
2020_CBS_01689 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, aanpassing inrichting zone 30 - Goedkeuring 2020_CBS_01689 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, aanpassing inrichting zone 30 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bij de invoering van de zone 30 in het centrum van de gemeente werden de schoolomgevingen op Heiveld, Ringlaan en Karenveldstraat niet mee opgenomen en bleven de variabele borden zone 30 behouden.

De variabele borden zone 30-schoolomgeving dateren echter van 2005 en zijn aan vervanging toe zijn.  Er wordt nu voorgesteld de variabele borden niet te vernieuwen maar te vervangen door vaste borden en de globale zone 30 uit te breiden met de schoolomgevingen van Heiveld, Ringlaan en Karenveldstraat. 

De zone 30 km/u in het centrum van Opwijk wordt afgebakend als volgt :

- Schoolstraat, aan rond punt De Ster
- Heiveld, aan rond punt De Ster
- Heiveld, hoek Esp
- Heiveld, aan rond punt ‘t Kasteeltje
- Marktstraat, aan rond punt ’t Kasteeltje
- Ringlaan, aan rond punt ’t Kasteeltje
- Ringlaan, hoek Fabriekstraat
- Fabriekstraat, hoek Ringlaan
- Oude Brugstraat, hoek Ringlaan
- Broekstraat, hoek Ringlaan
- Steenweg op Merchtem, hoek Sint-Paulusbaan
- Nanovestraat, hoek Sint-Paulusbaan
- Oude Pastoriedreef, hoek Nanovestraat
- Nanovestraat, thv nr 154
- Nanovestraat, thv nr 170
- Kloosterstraat, hoek Karenveldstraat

De volgende zone blijft variabele zone 30:
 - Karenveldstraat, vanaf rond punt De Ster tot Kloosterstraat

De zone wordt afgebakend door middel van de borden F4a en F4b. 

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>
Art. 57, §2 van het gemeentedecreet : toevertrouwde bevoegdheden college
<p>Artikel 57, &sect;2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005&nbsp;:&nbsp;<span>Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, &sect; 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig andere<strong> </strong>wettelijke en decretale bepalingen.</span></p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de uitbreiding van de “vaste zone 30” in het centrum van de gemeente. Heiveld en deel van Ringlaan worden mee op te nemen in de zone 30.

De maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b.

Artikel 2

De beslissing wordt ter kennis aan de volgende gemeenteraad voorgelegd.